به گزارش آرانیوس، سید رضا یحیوی اظهار داشت: این دو دهک با اضافه شدن دهک های ششم و هفتم به طرح ملی کالای الکترونیکی می توانند از محل یارانه خود (از 11 سبد غذایی) 200 هزار تومان از «امروز» خریداری کنند. حق دریافت 120 هزار تومان کمک هزینه و مشوق مضاعف را دارند. وی با بیان اینکه با گنجاندن این دو دهه جدید در برنامه، تعداد جمعیت تحت پوشش کشور از 41 میلیون نفر به 61 میلیون نفر افزایش می

تماس با ما