به گزارش خبرگزاری آرانیوز، محمدجوادی عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست شورای اسلامی در خصوص اقدامات وزارت نیرو در خصوص استفاده از منابع آبی غیراستاندارد دشت های مرکزی و شرقی این کشور. به دلیل محدودیت آب: به دلیل خشکسالی مداوم، مشکلاتی پیش خواهد آمد و اگر به فکر مدیریت مصرف آب باشیم، مسلماً اتفاقات خوبی خواهد افتاد. وی بیان کرد: در برنامه پنجم و ششم آمده است که وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی باید به

تماس با ما